Uw bestaande fiets ook elektrisch?
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Voorwaarden E4B B.v.

1. Algemeen
 
1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen.
E4B.b.v. is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.
 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen E4B.b.v. en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.
 
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 
2. Totstandkoming van de overeenkomst
 
2.1 Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met E4B.b.v. dient de klant de stappen van het formulier te doorlopen.
De klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.
 
2.3 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.
 
2.4 Een overeenkomst komt tot stand nadat E4B.b.v. het door of namens de klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én E4B.b.v. de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert E4B.b.v. elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
 
2.5 De klant is verplicht E4B.b.v. te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats.
Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan E4B.b.v. mede te delen.
 
3. Levering
 
3.1 De door E4B.b.v. opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. E4B.b.v. is niet gebonden aan (leverings)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden.
 
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
3.3 Wanneer de klant aan E4B.b.v. schriftelijk opgave doet van een adres, is E4B.b.v. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan E4B.b.v. schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
 
3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan E4B.b.v. verschuldigd bent heeft voldaan.
 
3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 
4. Verplichtingen van de klant
 
4.1 De klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan E4B.b.v. grondig te controleren op juistheid of compleetheid.
Op E4B.b.v. rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
 
4.2 De klant zal E4B.b.v. vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat klant in strijd met Artikel 4.1 handelt.

4.3 De klant is op de hoogte van de wettelijk voorgeschreven maximum snelheid van 25km/h, hier boven mag de motor niet meer ondersteunen.
      Laat u de begrenzer verwijderen of koopt u een motor die harder gaat dan deze 25km/h bent u zelf verantwoordelijk, en kan ekit4bike.nl niet 
      aansprakelijk gestelt worden.

4.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen waterschade (Hogedrukspuit, Achter op een auto vervoeren, kabelmontage enz.)
 
5. Reclames en aansprakelijkheid
 
5.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient klant E4B.b.v. daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft E4B.b.v. de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
5.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen drie (3) dagen na aflevering aan E4B.b.v. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
 
5.4 Voor zover van toepassing zal E4B.b.v. garanties van producenten doorleveren aan de klant.
 
6. Bestellingen/communicatie
 
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en E4B.b.v. dan wel tussen E4B.b.v. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en E4B.b.v. .nl, is E4B.b.v. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door E4B.b.v. .nl.
 
7. Vergoeding en betalingen
 
7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Alle vergoedingen verschuldigd door klant aan E4B.b.v. en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site.
De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 
7.2 E4B.b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen.
Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
 
7.3 De klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.
 
7.4 Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 
8. Overmacht
 
8.1 In geval van overmacht is E4B.b.v. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft E4B.b.v. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat E4B.b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet-tijdige levering van toeleveranciers.
 
9. Aansprakelijkheid en garantie
 
9.1 E4B.b.v. is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit en eventueel ook, op verzoek van de klant, voor het installeren van de conversiekit.
Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van 8 dagen na ontdekking hiervan, E4B.b.v. in kennis te stellen.
De klant komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
 
9.2 E4B.b.v. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
E4B.b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 
9.3 Indien E4B.b.v. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 
9.4a Voor alle geleverde producten van E4B.b.v. geldt een garantietermijn van 2 jaar. Voor alle producten die E4B.b.v. (factuurdatum is hierbij bepalend), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.

9.4b De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:
- Indien onderdelen als accu's, displays, opladers enz. valschade vertonen.
- Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
- Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
- Indien een batterij is diep ontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.

9.5 De garantie vervalt: - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat E4B.b.v. hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien het geleverde naar het oordeel van E4B.b.v. onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; - indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 
9.6 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
 
9.7 Retourkosten en administratiekosten/annulering komen voor eigen rekening van de koper ook binnen de garantieperiode
Annulering/administratiekosten € 7,50
 
10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 
10.1 E4B.b.v. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
 
10.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
Mocht u vragen hierover hebben, neem dan gerust contact met ons op.
 

Ombouwset elektrische fiets

Om meer duidelijkheid te geven, gaan we hier uitleggen wat de ombouwset van E4B betekend, een ombouwset voor een elektrische fiets is namelijk precies het zelfde als wat u kunt verwachten als u een originele elektrische fiets zou kopen, alle onderdelen wat u hier aantreft zitten dus ook op een originele elektrische fiets, het voordeel van het ombouwen is dat u uw huidige bestaande fiets kunt ombouwen voor een fractie van de prijs van een originele elektrische fiets, en dat u de set tevens weer kunt ombouwen naar uw volgende fiets. Het ombouwen van de fiets naar een elektrische fiets bedraagt voor de handige doe het zelver tussen de 2 a 3 uur werk.

Over ons

E4B is een zelfstandige dochteronderneming van Power-Bike
E4B levert en monteert 24V ombouwsets om uw bestaande fiets om te bouwen tot een echt E-bike. We zijn samen met Power-Bike vanaf 2014 actief op het gebied van E-bike ombouwsets. Alle ombouwsets worden door ons zorgvuldig samengesteld; we gebruiken alleen de beste componenten. We staan in direct contact met onze fabrikanten, hierdoor hebben we grote invloed op het gehele ontwikkel- en ontwerpproces. E4B beschikt over een eigen werkplaats en magazijn. Al onze elektrische fiets ombouwsets hebben 2 jaar garantie.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW